خانه / زندگی نامه

زندگی نامه

کاندیدای انتخابات شورای اسلامی  شهر بندرعباس

حمدوسپاس خدای را که سزاوار است ومحرک تلاش انسانهاست.

مهندس حبیب کارجو در سال ۱۳۵۸ درخانواده ای اصیل در شهر بندرعباس متولد شد. پس از گذرانیدن دوره دبستان و راهنمایی، دبیرستان را درهنرستان مهارتی شهیدرجایی دررشته برق صنعتی گذرانید.

پس ازاخذمدرک دیپلم و گذرانیدن دوره خدمت وظیفه در دانشگاه آزاد اسلامی موفق به اخذ مدرک کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات گردید. به دلیل علاقه به فعالیت های بازرگانی و اقتصادی در حوزه ساخت و ساز در بازار مسکن فعالیت خود را شروع نمودند. در پروژه های مسکن مهر و سایر بخشهای تعاونی مسکن خدمات قابل توجهی را در شهر بندرعباس داشتند.

شعار انتخاباتی ایشان:

این شهر پاسخگو میخواهد

اهداف وبرنامه ها:

۱-کمک به ایجادفضای همدلی وهمسانی وانتخاب مسیردرست ومطمین باکمک خردجمعی ومشورت باافرادمتخصص واهل فن وآگاه

۲-ایجادارتباط قوی ومستحکم فی مابین شهرداری وامورفرهنگی ورزشی وبهداشتی مساجدوانجوهای مردم نهادوسعی درتوسعه روابط

۳-پیگیری ونظارت برشهرداری درزمینه حق وحقوق کارگران طبق قانون کاروجلوگیری ازضایع شدن منافع وحق کارگران

۴-درحوزه بکار گیری ازتخصصهای نخبگان درتوسعه شهر

▪️استفاده از دیدگاههاونظرات متخصصین درتوسعه شهرخصوصا اساتید دانشگاه,دانشجویان وشهروندان متخصص

▪️استفاده ازظرفیت مدیران اجرایی درحمایت از توسعه شهری

▪️استفاده از پتانسیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظرفیت های موجوددرتحقق اهداف توسعه شهری

▪️استفاده ازظرفیت های فرهنگیان درتوسعه شهر

▪️لحاظ دیدگاههای اقشار مختلف در برنامه ریزی وتوسعه شهری

۶-درحوزه ایجاد درآمدپایدار برای شهرداری

▪️پیگیری وصول مطالبات شهرداری ازصنایع وآلایندگی زیست محیطی

▪️پیگیری حقوق شهرداری ازدرآمدهای ارزش افزوده

▪️مطالعه وبررسی راههای تحقیق درآمدهای پایدار

▪️توجه ویژه به مشارکت مردمی وتشویق آنها جهت کارآفرینی وسرمایه گذاری

۷-درحوزه زیباسازی وطرحهای گردشگری وفرهنگی هنری وورزشی

▪️گسترش مراکزتفریحی وگردشگری

▪️زیباسازی شهری وسواحل

▪️سرمایه گذاری برروی ورزشهاوتفریجات دریایی

▪️احیای فرهنگ بومی وورزشهای بومی ومحلی

▪️حمایت ازتشکلهای فرهنگی’هنری وورزشی وگردشگری

▪️توسعه اماکن ورزشی وهنری درمحلات قشرمتوسط وضعیف

▪️معرفی نمادهای  فرهنگی هنری ورزشی وعلمی شهر

۸-درحوزه بهداشت ومحیط زیست

▪️توسعه بهداشت محلات

▪️حمایت از انجمن های بهداشتی وزیست محیطی

▪️جلوگیری ازتخریب طبیعت ومحیط زیست

▪️احیای فرهنگ محیط زیست وپاسداشت طبیعت

۹-درخصوص برنامه ریزی وتوسعه شهری

▪️پیگیری جهت تصویب برنامه ها ی جامع توسعه شهری درحوزه حمل ونقل وترافیک,خدمات شهری وعمران شهری

▪️تصویب برنامه های پنج ساله عمران وتوسعه شهری

▪️اصلاح ساختار اداری شهرداری وسازمانهای شهرداری

▪️آموزش کارکنان شهرداری وشهروندان

۱۰-درحوزه خدمات الکترونیک وهوشمندسازی:

▪️واگذاری خدمات شهرداری به بخش خصوصی

▪️توسعه زیرساختارهای ارتباطی والکترونیک شهرداری

▪️ایجادشهرداری الکترونیک به نحوی که مردم فعالیتها ودرخواست هارابدون حضوردرشهرداری پیگیری کنند

▪️شهرداری الکترونیک.شهروندالکترونیک شهر هوشمند

۱۱-درحوزه کاهش فساد اداری وپاسخگویی به شهروندان:

▪️حذف مراجعه مردم به شهرداری ازطریق شهرداری الکترونیک

▪️برقراری سیستم گزارش الکترونیک شهروندان جهت برخوردبافساداداری کارمندان شهرداری

۱۲-درحوزه سرمایه گذاری وتوسعه مشاغل شهری وکارآفرینی

▪️تصویب برنامه های حمایت ازکارآفرین  وگسترش اشتغال درحوزه مشاغل شهری

▪️تسهیل صدورمجوزهای تجاری به شهروندان باحداقل هزینه درمحلات بافت فرسوده جهت توانمندسازی مردم

▪️حمایت ازسرمایه گذارهای خردجوانان وفارغ التحصیلان دانشگاهی

۱۳-انتخاب شهردارآگاه واهل فن ومتخصص به امورشهرداری ومدیریت شهری

۱۴-وسایرطرحهای توسعه درحوزه انتخابیه:حمل ونقل وکنتـرل ترافیک شهرسازی ومعماری ‘استفاده از نمادهای بومی درسطح شهر  زیباسازی ساحل ومعابر’توسعه پارکها وفضای سبز وبازارچه های محله ای ودایمی جهت صنایع دستی ومشاغل خانگی ازطرحهای میباشد که ازنظر متخصصان تهیه گردیده   که انشالاه با توفیق خدمتگذاری  با حمایت شما شهروندان عزیز عملی می گردد.

من الله توفیق

۰۹ ۱۳ ۱۶ (۲)

مهندس حبیب کارجو